Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Ambulancezorg Gelderland-Midden (AGM). AGM is onderdeel van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). Wij respecteren en beschermen jouw privacy. Je kunt erop vertrouwen dat wij zorgvuldig en veilig omgaan met persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over jou. In veel gevallen krijgen wij persoonsgegevens van jou. Soms krijgen wij jouw gegevens van een andere zorgverlener. Wij verwerken ‘gewone’ persoonsgegevens als naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum.

Soms zijn wij verplicht je burgerservicenummer te gebruiken. Daarnaast worden medische gegevens vastgelegd, die noodzakelijk zijn om goede zorg te kunnen leveren. De medische gegevens bestaan uit de voorgeschiedenis die u vertelt, het medicijngebruik en bijzonderheden zoals allergieën.
Ook leggen de ambulancecollega's vast waarom ze bij je zijn geweest. Alle handelingen die zij verrichten, worden genoteerd in het elektronische ritformulier. De ambulancecollega's kunnen ook andere gegevens toevoegen aan dit elektronische ritformulier. Denk bijvoorbeeld aan een hartfilmpje.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Wij gebruiken persoonsgegevens om onze taken zorgvuldig en verantwoord uit te voeren. Bij die taken gaat het om personenvervoer en ambulancezorg. We verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor declaraties bij de (zorg)verzekeraars.

Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens?

Wij mogen jouw persoonsgegevens niet zomaar opvragen of gebruiken. In de wet is vastgelegd dat wij jouw persoonsgegevens alleen maar mogen gebruiken als er ‘een grondslag is voor de verwerking’, dus als daar één of meer van de volgende redenen voor zijn:

 • Toestemming
  Soms moeten we jou uitdrukkelijk om toestemming vragen om jouw persoonsgegevens te mogen gebruiken. Daarbij moet het duidelijk zijn welke gegevens wij willen en wat we er mee doen. Als jij toestemming hebt gegeven, kun je deze ook altijd weer intrekken.

Soms mogen wij je persoonsgegevens verwerken zonder jouw toestemming. Dit mag dan op basis van één of meer van de grondslagen die we hierna noemen.

 • Wettelijke verplichting
  In de wet staan regels waar wij ons als organisatie aan moeten houden. Bijvoorbeeld dat wij, als het gaat om ambulancezorg, een medisch dossier moeten bijhouden. De wet zegt in sommige gevallen ook dat wij persoonsgegevens moeten of mogen delen.
 • Vitale belangen
  Wij mogen jouw persoonsgegevens - zonder jouw toestemming – gebruiken, als dit van ‘vitaal belang’ is. Dan moet het noodzakelijk zijn voor je leven of gezondheid en kunnen wij je niet persoonlijk om toestemming vragen. Bijvoorbeeld in het geval van een ernstig incident, een ramp of acuut gevaar.
 • Gerechtvaardigd belang
  Wij mogen jouw persoonsgegevens ook gebruiken als we daar een ‘gerechtvaardigd belang’ bij hebben. We moeten dan kunnen aantonen dat ons belang om jouw persoonsgegevens te gebruiken zwaarder weegt dan jouw recht op privacy.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Alle gegevens kunnen wij naar je huisarts en/of het ziekenhuis sturen, nog voordat jij zelf in het ziekenhuis bent aangekomen. De ambulanceverpleegkundige vraagt niet specifiek om uw toestemming, omdat jouw huisarts en/of het ziekenhuis de zorg voor u overnemen. Om dat goed te kunnen doen, is overdracht van jouw gegevens noodzakelijk. Als je niet wilt dat je gegevens worden doorgestuurd naar huisarts en/of ziekenhuis, dan kun je dat kenbaar maken aan de ambulancebemanning.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan instanties buiten de Europese Unie.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang dit nodig is voor de dienstverlening aan jou. Soms staan er bewaartermijnen in wetten. Dan bewaren wij jouw persoonsgegevens zo lang als de wet dit voorschrijft. Gegevens worden daarna in ieder geval vernietigd binnen een jaar nadat de bewaartermijn is verstreken.

Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

Wij nemen maatregelen om verlies, onbevoegde toegang en misbruik van persoonsgegevens te voorkomen. Deze maatregelen hebben wij opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.
Wij investeren voortdurend in onze systemen, procedures en mensen en leren onze mensen om veilig om te gaan met jouw gegevens.
Jaarlijks worden wij gecontroleerd of er nog steeds voldaan wordt aan strenge veiligheidseisen. Dat gebeurt aan de hand van de NEN 7510. Deze norm geeft richtlijnen voor het treffen en handhaven van maatregelen ter beveiliging van de informatie.

Let zelf ook op de veiligheid van jouw persoonsgegevens. Controleer of de partij aan wie je jouw persoonsgegevens wilt geven, te vertrouwen is. Let erop dat jouw eigen apparatuur, computer of smartphone veilig genoeg is om persoonsgegevens te ontvangen en te verzenden.

Jij kunt ook helpen. Je kunt ons mailen met vragen of suggesties over de bescherming van jouw persoonsgegevens: functionarisgegevensbescherming@vggm.nl.

Hoe gebruiken we gegevens in onderzoek en rapportages?

In sommige gevallen kunnen jouw gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of statistische doeleinden. Dit gebeurt geanonimiseerd, zonder dat persoonsgegevens bekend zijn: jouw privacy blijft dus gewaarborgd. Mocht een onderzoeker jouw persoonsgegevens toch willen gebruiken, dan vragen wij jou vooraf om toestemming.

Als je bezwaar hebt tegen het gebruik van jouw (geanonimiseerde) gegevens voor wetenschappelijk onderzoek of statistische doeleinden, dan kun je bezwaar maken. Je gegevens zullen dan niet worden gebruikt.

Wat zijn jouw rechten?

Ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens heb je een aantal rechten:

 • Recht op inzage
  Je kunt ons vragen of wij persoonsgegevens van jou hebben vastgelegd en zo ja, welke.
 • Recht op rectificatie
  Je kunt ons vragen jouw persoonsgegevens te verbeteren als deze onjuist zijn. Je kunt ons ook vragen de persoonsgegevens aan te vullen als dat past bij het doel van de verwerking van deze gegevens.
 • Recht op vergetelheid
  In een aantal gevallen heb je het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen. Sommige gegevens moeten wij op grond van de wet een bepaalde termijn bewaren.
 • Recht op bezwaar:
  Je hebt het recht om – vanwege bijzondere persoonlijke redenen - bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. AGM zal hieraan voldoen, behalve als er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.
 • Recht op het doorgeven van informatie (dataportabiliteit)
  Je kunt ons vragen om een overzicht van digitale persoonsgegevens van jou, zodat je deze gegevens kunt hergebruiken of doorgeven aan een andere organisatie. Het moet dan gaan om gegevens die wij met jouw toestemming verwerken óf om een overeenkomst met jou uit te voeren.
 • Recht op beperking van de verwerking. Je hebt het recht om het gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken. Dat kan als:
  • je denkt dat jouw persoonsgegevens niet juist zijn;
  • wij jouw gegevens ten onrechte gebruiken;
  • wij de persoonsgegevens van jou willen vernietigen (bijvoorbeeld na de bewaartermijn), maar jij ze nog nodig hebt.

Wil je gebruik maken van één van de hierboven genoemde rechten? Stuur dan een verzoek naar info@vggm.nl.

Cookies

 • Functionele en analytische cookies
  Als je onze website bezoekt, zetten we één of meer cookies op je computer, tablet of smartphone. Cookies zijn tekstbestandjes die een website achterlaat. Functionele en analytische cookies plaatsen we altijd. Deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website en jouw gebruiksgemak.
 • Nuttige cookies
  Daarnaast gebruiken we op onze websites cookies die niet noodzakelijk zijn, maar wel nuttig. Hiermee kun je feedback geven over je gebruikerservaring en YouTube video’s bekijken. Voor het plaatsen van niet-noodzakelijke cookies vragen wij je toestemming. Door op de pop-up te klikken kun je akkoord gaan met het plaatsen van deze cookies.

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze websites gebruiken. Zo kunnen wij de websites actueel houden en verbeteren. Wij hebben Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen niet naar jou of je IP adres zijn te herleiden. Ook delen wij geen informatie met Google of andere partijen.

Wil je geen cookies opslaan, dan kun je dit zelf instellen in je internetbrowser. Ook kun je alle eerder opgeslagen cookies via je browser verwijderen.

Functionaris Gegevensbescherming

VGGM heeft een functionaris voor de gegevensverwerking (FG) aangesteld. Deze functionaris fungeert als vraagbaak. Hij heeft als taak binnen de organisatie toezicht te houden op de verwerking van persoonsgegevens en daarmee op de toepassing en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De FG is te bereiken via emailadres: functionarisgegevensbescherming@vggm.nl

Contact en vragen

Ben je van mening dat wij niet zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens? Dan kun je contact met ons opnemen via functionarisgegevensbescherming@vggm.nl. Als dit niet leidt tot een voor jou acceptabel resultaat, dan kun je je contact opnemen met onze klachtenfunctionaris via klachten@vggm.nl

Klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Als we er samen niet uitkomen en als je vindt dat AGM persoonsgegevens verwerkt in strijd met de privacywet. Dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP houdt toezicht op de naleving van de regels voor bescherming van persoonsgegevens.

Eindverantwoordelijk

Eindverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens binnen VGGM is het dagelijks bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. Het dagelijks bestuur heeft deze verantwoordelijk neergelegd bij de directeur publieke gezondheid.

Bereikbaarheid

Telefoonnummer: 0800 8446 000
E-mail: info@vggm.nl
Postadres: Postbus 5364, 6802 EJ Arnhem
Bezoekadres: Eusebiusbuitensingel 43, 6828 HZ Arnhem

Afsluitende opmerking

Wij blijven onze diensten ontwikkelen en optimaliseren Daarom kan het zijn dat deze privacyverklaring door ons wordt gewijzigd. De meest actuele privacyverklaring vind je altijd op deze webpagina. We adviseren je om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken. Deze privacyverklaring is bijgewerkt in mei 2021.